Andre publikasjoner

Artikler og publikasjoner som omhandler  ytringsfrihet og tilgrensede temaer.

ARTIKKEL: Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates (2017)

Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen, Dag Wollebæk & Bernard Enjolras

In this article, we take issue with the claim by Sunstein and others that online discussion takes place in echo chambers, and suggest that the dynamics of online debates could be more aptly described by the logic of ‘trench warfare’, in which opinions are reinforced through contradiction as well as confirmation. We use a unique online survey and an experimental approach to investigate and test echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. The results show that people do indeed claim to discuss with those who hold opposite views from themselves. Furthermore, our survey experiments suggest that both confirming and contradicting arguments have similar effects on attitude reinforcement. Together, this indicates that both echo chamber and trench warfare dynamics – a situation where attitudes are reinforced through both confirmation and disconfirmation biases – characterize online debates. However, we also find that two-sided neutral arguments have weaker effects on reinforcement than one-sided confirming and contradicting arguments, suggesting that online debates could contribute to collective learning and qualification of arguments.

Les mer

ARTIKKEL: Sosiale medier, samfunnspolitisk deltakelse og kontroll (2013)

Kari Steen-Johnsen. Bernard Enjolras og Dag Wollebæk

Artikkelen belyser hvordan sosiale medier skaper nye muligheter for sivil deltagelse, mobilisering og organisering både innenfor og som motsetning til den rådende samfunnsorden, og problemstillingene dette medfører for balansen mellom statlig kontroll, sikkerhetsbehov og individuell frihet.

Les mer

ARTIKKEL: Mer åpenhet, mer kontroll? Håndteringen av nettdebatten etter 22. juli (2013)

Karoline Andrea Ihlebæk, Andreas Sundnes Løvlie og Henry Mainsah

Terrorangrepet i Oslo 22. juli 2011 førte til en omfattende offentlig debatt rundt kontroll av nettdebatter i norske aviser. Gjennom intervjuer med redigerere og moderatorer, utforsker denne artikkelen hvilke endringer i tilrettelegging og administrering av nettdebatter som har blitt gjort i fire større aviser etter terrorangrepet.

Les mer

PAPER: Hvilken rolle spiller Grunnloven §100 i høyesteretts ytringsfrihetspraksis? (2012)

Anine Kierulf

Stortinget vedtok i 2004 å endre ytringsfrihetsbeskyttelsen i Grunnloven § 100. Samtidig må Høyesterett forholde seg til flere overnasjonale regelsett i ytringsfrihetssaker, slik som den europeiske menneskerettighets- konvensjonen (EMK) art. 10. Med dette som bakgrunn blir det i denne artikkelen sett på i hvilken utstrekning Høyesterett har brukt § 100, og hvordan bestemmelsen brukes når den brukes. Artikkelen er også publisert i Lov og Rett 3/2012.

Les mer

RAPPORT: Ett år etter 22. juli – Har rosetoget gått? (2012)

Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Guro Ødegård, Kari Steen-Johnsen

Denne rapporten belyser om terrorangrepene 22. juli 2011 har endret befolkningens tillit og samfunnsengasjement. Den finner blant annet at mange føler Norge er noe mer preget av frykt og utrygghet enn før og at støtten til overvåkingstiltak for å sikre oss mot terror har økt.

Les mer

NOTAT: Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? (2011)

Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Guro Ødegård og Kari Steen-Johnsen

Terrorangrepene som rammet Norge den 22. juli sjokkert oss alle. Dette notatet ble skrevet i tiden rett etter angrepene med mål om å bidra til innsikt i noen av de umiddelbare samfunnsmessige ettervirkningene av terrorhendelsene, først og fremst knyttet til tillit, mobilisering gjennom sosiale medier og sivilt og politisk engasjement.

Les mer

NOU 1999:27: «Ytringsfrihed bør finde Sted» — Forslag til ny Grunnlov § 100 (1999)

Forrige gang det ble gjort en helhetlig gjennomgang av status for ytringsfriheten i Norge var med Ytringsfrihetskommisjonens rapport i 1999. Rapporten utgjør en sentral del av ytringsfrihetens historie i Norge.

Les mer